Zakończenie współpracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą związane jest z dopełnieniem konkretnych formalności. Pracownik na zakończenie musi otrzymać świadectwo pracy, które zawiera szczegółowe informacje dotyczące stosunku pracy.

 

Warunki wystawienia świadectwa pracy

Świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi wraz z zakończeniem współpracy. Obowiązek ten musi zostać bezwzględnie dopełniony. Nie występują warunki, które pracownik musiałby spełnić, aby świadectwo pracy zostało mu wydane. Jeśli zmienia się sposób współpracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, tzn. pracownik zdecyduje się na współpracę na zasadach B2B bądź na podstawie umowy cywilnoprawnej – w tych przypadkach pracownikowi również należy wydać świadectwo pracy. Ponadto, pracownikowi można wydać świadectwo pracy osobiście bądź za pośrednictwem poczty. Pracodawca nie może zobowiązywać pracownika do osobistego odbioru świadectwa pracy, tak samo nie może wymagać od niego zwrotu poniesionych kosztów w związku z wysyłką świadectwa pracy.


Termin wystawienia świadectwa pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy w ostatnim dniu, w którym ma status pracownika. Istnieją jednak dwa wyjątki od tej zasady. Pierwszy wyjątek dotyczy sytuacji, w której nie ma możliwości wydania świadectwa pracy w dniu odejścia pracownika, ponieważ w siedzibie firmy nie jest obecny pracodawca bądź osoba upoważniona do wystawienia i podpisania świadectwa pracy. Drugi przypadek dotyczy firm, które korzystają z usług zewnętrznych firm księgowych. W tym przypadku pracodawca nie ma bezpośredniego wpływu na to kiedy świadectwo pracy zostanie przygotowane.

Elementy, które powinny zostać zawarte w świadectwie pracy

Na świadectwie pracy muszą się znaleźć konkretne informacje, dotyczące okresu zatrudnienia pracownika. Są to między innymi:

  • okres zatrudnienia,
  • wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
  • zajmowane stanowiska,
  • wykorzystany urlop wypoczynkowy,
  • korzystanie z urlopu bezpłatnego, ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego,
  • okresy nieskładkowe,
  • zajęcia wynagrodzenia.

 

Sprostowanie świadectwa pracy

Pracownik po otrzymaniu świadectwa pracy i stwierdzeniu nieścisłości może zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie informacji zawartych w świadectwie. Ma na to 14 dni od dnia otrzymania dokumentu. Pracodawca do 7 dni od otrzymania wniosku pracownika musi:

  • wydać poprawione świadectwo pracy,
  • wydać decyzję o odmowie zmiany świadectwa pracy.

W przypadku, gdy pracodawca nie uwzględni wniosku o zmianę informacji zawartych w świadectwie pracy, pracownik może odwołać się do sądu pracy. W chwili gdy świadectwo pracy okaże się faktycznie błędne, pracownik może żądać odszkodowania za wydanie błędnego świadectwa pracy.