Kontrola trzeźwości


Dotychczasowe przepisy nie dają pracodawcom zbyt wielkiego pola do popisu w kwestii prewencyjnej kontroli trzeźwości swoich pracowników. Do tej pory pracodawca nie mógł samodzielnie przeprowadzić kontroli w sytuacji, w której miał wątpliwości co do obecności alkoholu w organizmie pracownika. Aby przeprowadzić kontrolę, był zobowiązany wezwać policję, która to dopiero miała prawo zbadać pracownika za pomocą alkomatu. Natomiast jeśli pracownik nie wyraził zgody na takie działania – koniecznym było jego odpowiedzenie do szpitala, gdzie przeprowadzano badania na obecność alkoholu w organizmie.

 

Korzystne zmiany

Obecne zmiany dopuszczają kontrolę trzeźwości przez pracodawców za pomocą urządzenia, które posiada ważny dokument potwierdzający jego kalibrację. Celem weryfikacji pracowników jest stwierdzenie braku obecności alkoholu w organizmie bądź jego obecność, co wskazuje na stan spożycia alkoholu albo stan nietrzeźwości. W przypadku, w którym pracownik odmówi poddaniu się kontroli za pomocą badania alkomatem, pracodawca może użyć metod wymagających badań laboratoryjnych.

Jeżeli podczas kontroli wynik będzie wskazywał na spożycie alkoholu przez pracownika, to za okres nieobecności w pracy nie przysługuje mu wynagrodzenie, natomiast pracodawca może ukarać pracownika środkami dyscyplinarnymi. Dodatkowo w aktach pracownika wynik takiej kontroli może zostać przechowywany przez okres roku.

 

Obowiązek informacyjny
 

Przed przeprowadzeniem kontroli niezbędnym jest poinformowanie pracowników. Pracodawca w takiej informacji zobowiązany jest do wskazania grupy pracowników, którzy zostaną objęci kontrolą, czasem i częstotliwością kontroli oraz sposobem jej przeprowadzania. Informacja taka powinna być zawarta w układzie zbiorowym, regulaminie bądź osobnym obwieszczeniu. Od momentu poinformowania pracowników o zamiarze przeprowadzania kontroli trzeźwości muszą minąć dwa tygodnie, aby móc przeprowadzić pierwszą kontrolę. Kontrola nie może naruszać godności kontrolowanych pracowników ani ich dóbr osobistych.

W przypadku gdy kontrola trzeźwości nie wykaże obecności spożytego alkoholu, pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za okres odsunięcia od pracy na skutek czasu poświęconego na badania. Nieobecność ta jest traktowana jako usprawiedliwiona.