W dniu 23.03.2023 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa nowelizacyjna), która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji. Jej celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw unijnych:

  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej,
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE
    (tzw. dyrektywa work-life balance).
    Z uwagi na to, że powyższe dyrektywy zmierzają do poprawy warunków zatrudnienia pracowników na rynku pracy, ich implementacja do polskiego prawa wymagała nowelizacji przede wszystkim przepisów ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy.

 

Poniżej załączona została instrukcja zawierająca informacje na temat zmian w przepisach prawa oraz w programie enova365.