Definicja mobbingu

Mobbingiem określa się zachowania bądź działania, które dotyczą pracownika lub są skierowane przeciwko niemu. Mają charakter długotrwały i uporczywy. Mowa o mobbingu jest wtedy, gdy te działania lub zachowania wpływają na pracownika, wywołując u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują bądź mają na celu jego ośmieszenie, a także izolowanie bądź wyeliminowanie z zespołu.
Działania lub zachowania sprawcy nie mogą być jednorazowe, mogą przybierać formę bierną. Nie ma konkretnego katalogu zachowań, które można zinterpretować bezpośrednio jako mobbing. Każda osoba, która dopuszcza się mobbingu, może to robić w dotąd niespotykanej formie.


Przeciwdziałanie mobbingowi

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Do takich działań należy:
- podejmowanie działań zapobiegających wystąpienie mobbingu,
- reagowanie na zachowania mające znamiona mobbingu.

Działania antymobbingowe pracodawcy powinny zostać dopasowane indywidualnie do potrzeb firmy i specyfiki działalności. Nie ma z góry określonych działań, jakie powinien podjąć pracodawca. Można jednak wyróżnić najczęściej pojawiające się działania, które są stosowane przez pracodawców:

  • procedury antymobbingowe,
  • komisje antymobbingowe,
  • pełnomocnik ds. przeciwdziałania mobbingowi,
  • szkolenia antymobbingowe dla pracowników oraz kadry zarządzającej.

Pracodawca jest jedyną osobą, która jest odpowiedzialna za wystąpienie w zakładzie pracy zjawiska mobbingu. Dotyczy to sytuacji, w której sam pracodawca dopuszcza się mobbinggu, ale również sytuacji, w których podwładny stosuje mobbing wobec innego pracownika.
Osoba, która stosuje mobbing nazywana jest mobberem. Jeśli mobberem jest ktoś inny niż pracodawca, to na takiej osobie może ciążyć:

  • odpowiedzialność karna – jeśli zachowania, które składają się na mobbing będą przestępstwem. Przykładem takich zachowań są groźby, naruszenie nietykalności cielesnej, stalking,
  • odpowiedzialność cywilna – jeśli ofiara mobbingu zdecyduje się na pozew przeciwko sprawcy o naruszenie dóbr osobistych.

Należy pamiętać, że podmiotem postępowania jest pracodawca, zatem to on będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania bądź zadośćuczynienia w przypadku przegranej sprawy sądowej.

Uprawnienia ofiary mobbingu

Pracownik, który uważa, że stosowany jest wobec niego mobbing, jest uprawniony do rozwiązania swojej umowy o pracę. Może ją rozwiązać za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Jeśli pracownik dotknięty mobbingiem zdecyduje się zostać w firmie, może skorzystać z działań antymobbingowych, które wprowadził pracodawca. Może również zdecydować o wejściu na drogę postępowania sądowego i dochodzić zadośćuczynienia lub/i odszkodowania z tytułu mobbingu. Odszkodowanie ma na celu naprawienie szkody, którą mobbing wywołał u pracownika. Jako dowód pracownik może przedstawić rachunki za wizyty u specjalisty (np. psycholog), rachunki za leki wypisywane przez specjalistów. Pracownik może liczyć na minimalną kwotę odszkodowania – nie niższe niż minimalne wynagrodzenie.