Kiedy powstaje obowiązek utworzenia ZFŚS

Pracodawca ma obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w sytuacji w której:

  • stan zatrudnienia wynosi co najmniej 50 pracowników,
  • stan zatrudnienia wynosi co najmniej 20 pracowników, jednak mniej niż 50 pracowników, dodatkowo z wnioskiem musi wystąpić zakładowa organizacja związkowa.


Ilość etatów określa się na podstawie stanu zatrudnienia przypadającego na 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na liczbę etatów. Jeśli w trakcie roku liczba ta się zwiększy, zmiana ta nie wpływa na obowiązek utworzenia ZFŚS.

W przypadku firm, których stan zatrudnienia wynosi poniżej 50 osób, do przedsiębiorców należy decyzja dotycząca utworzenia funduszu. Przedsiębiorcy mogą zadecydować o wypłacaniu pracownikom świadczeń urlopowych. Świadczenia te nie należą się pracownikom zatrudnionym np. na podstawie umów zleceń.

Do kogo skierowany jest ZFŚS

Fundusz jest tworzony przez pracodawcę, to on troszczy się o środki, które zostaną przekazane na ten cel. Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać:

  • pracownicy i ich członkowie rodziny,
  • byli pracownicy tj. emeryci i renciści,
  • inne osoby wskazane przez pracodawcę.


Pracodawca może zadecydować, że z funduszu będą mogły skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Wszystkie regulacje powinny się znaleźć w regulaminie funduszu.

Cele finansowane przez fundusz

Środki zgromadzone na ZFŚS mogą zostać przeznaczone na ściśle określone cele socjalne, które są wyszczególnione w regulaminie finansowania z funduszu. Mogą nimi być:

  • wypoczynek, dofinansowanie do urlopu,
  • działalność kulturalno-oświatową,
  • działalność sportowo-rekreacyjną,
  • pomoc materialną lub finansową dla dzieci,
  • pomoc na cele mieszkaniowe np. pożyczka.


Czy każdy może skorzystać z pomocy Funduszu?

Wsparcie z funduszu jest skierowany dla wszystkich pracowników, pracodawca nie może tworzyć dodatkowych warunków, których spełnienie uprawniałoby do skorzystania ze środków funduszu. Pracodawca natomiast może uzależnić wysokość pomocy od sytuacji życiowej, rodzinnej bądź materialnej konkretnego pracownika. Zastosowanie różnych kryteriów związanych z sytuacją materialną gwarantuje, iż pracownicy znajdujący się w różnych sytuacjach mogą otrzymać pomoc w różnej wysokości.

Zarządzanie funduszem

Zakładowym funduszem zarządza pracodawca, środki, które nie zostaną wykorzystane w danym roku, mogą zostać wykorzystane w kolejnym. Środki te mogą finansować jedynie cele socjalne, środki te również nie podlegają egzekucjom. W chwili, gdy zostanie podjęta informacja o likwidacji ZFŚS, środki zgromadzone na funduszu muszą zostać wykorzystane na cele socjalne, aż do ich całkowitego wyczerpania.