Pracownik tymczasowy

 

Zdarzają się prace w firmie, które wymagają czasowych nakładów pracy, jednak po ich zakończeniu potrzeba biznesowa zatrudnienia pracownika znika. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest skorzystanie z agencji pracy tymczasowej. Pracodawca może tymczasowo zatrudnić pracownika agencyjnego.

Praca tymczasowa

Zatrudnienie pracownika tymczasowego charakteryzuje się tym, że praca wykonywana przez takiego pracownika jest o charakterze czasowym, sezonowym, doraźnym. Ponadto praca ta nie mogłaby zostać wykonana w terminie bez zatrudnienia pracownika tymczasowego. Rzeczywistym pracodawcą pracownika tymczasowego jest agencja pracy, to ona zatrudnia pracownika, który jest wynajmowany przez pracodawcę użytkownika. Agencja pracy zajmuje się formalnościami związanymi z zatrudnieniem, wypłatą wynagrodzeń, opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne.
Pracodawca korzystający z usług agencji pracy tymczasowej jest zobowiązany to opłacenia prowizji za wynajem pracownika, wynagrodzenia pracownika, składek ZUS, podatku oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem. Środki te wpłaca do agencji, natomiast agencja wypłaca odpowiednią kwotę wynagrodzenia pracownikowi, który wykonywał pracę.


Obowiązki pracodawcy wobec agencji

Pracodawca, który korzysta z agencji pracy tymczasowej musi dopełnić pewnych formalności. Przede wszystkim musi ustalić z agencją jakie są wymagania dotyczące kwalifikacji poszukiwanego pracownika, jaki będzie rodzaj oraz wymiar wykonywanej pracy, jaki okres będzie obowiązywała pracy i miejsce jej wykonywania. Ponadto pracodawca powinien zagwarantować pracownikowi odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, napoje. Pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, poinformowany o przyczynach powstawania wypadków przy pracy.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Oprócz zobowiązań wobec agencji pracy tymczasowej pracodawca musi spełnić obowiązki również wobec pracowników. Należą do nich między innymi zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników tymczasowych, umożliwienie wykorzystania urlopu przy zatrudnieniu przez co najmniej 6 miesięcy. Pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w tym zakładzie pracy. Pracodawca również nie może delegować pracowników tymczasowych do innych prac niż te, które zostały określone w umowie z agencją pracy. Ponadto nie może zlecać wykonywania zadań na rzecz innego podmiotu.

Okres zatrudnienia pracownika tymczasowego

Zatrudnianie pracowników agencji pracy tymczasowej ma swoje ograniczenia czasowe. Pracodawca nie może bez końca zatrudniać tego samego pracownika, korzystając z pośrednictwa agencji pracy tymczasowej. Maksymalny okres w którym na rzecz pracodawcy tymczasowego może wykonywać pracę pracownik tymczasowy to okres 18 miesięcy w okresie, który obejmuje 36 miesięcy. Wyjątek stanowi sytuacja w której pracownik tymczasowy stanowi zastępstwo dla pracownika zatrudnionego bezpośrednio u pracodawcy. W takim przypadku praca może być świadczona przez okres maksymalnie 36 miesięcy, a ponowne skierowanie pracownika do tego samego pracodawcy będzie możliwe dopiero po upływie kolejnych 36 miesięcy.