Czym jest PFRON?

Skrót PFRON oznacza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest to organizacja, której głównym celem jest likwidacja ograniczeń osób z niepełnosprawnością. Wspomaga ich działania, oferuje różnego rodzaju programy wspierające pracowników i ich pracodawców. Wspiera w rehabilitacji zawodowej, która ma na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnością korzystania z poradnictwa zawodowego, szkoleń i pośrednictwa pracy.

Finansowanie PFRON

Fundusze instytucji pochodzą ze środków firm oraz z dotacji budżetu państwa. Firmy zobowiązane są wpłacać środki do PFRON, jeśli liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat wynosi co najmniej 25 pracowników, a liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych jest niższa niż 6%. Ustalając stan zatrudnienia nie należy brać pod uwagę pracowników:

  • zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej
  • pracownika tymczasowego
  • przebywających na urlopach wychowawczych, rodzicielskich, bezpłatnych
  • odbywających służbę wojskową.


Wysokość wpłaty jest określona w ustawie: Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, [...] dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
Pracodawca jest zobowiązany dokonywać wpłat na PFRON do 20 dnia miesiąca, po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki, by takich wpłat dokonywać.

Obniżenie/zwolnienie z wypłat

Wysokość wpłaty może ulec obniżeniu, jeżeli firma dokonuje zakupu usług bądź towarów w firmie, w której wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosi co najmniej 10%. Jest to tzw. Zakład Pracy Chronionej. Natomiast ze zwolnienia może skorzystać firma, której wskaźnik zatrudnionych osób z niepełnosprawnością w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie przynajmniej 6%.

Na co można otrzymać dofinansowanie z PFRON

Dofinansowanie ze strony PFRON jest bezzwrotne, ma na celu pomóc pracownikom z niepełnosprawnością oraz ich potencjalnym pracodawcom. Pomoc może być przeznaczona m.in. na:

  • przystosowanie miejsca pracy do potrzeb pracowników niepełnosprawnych,
  •  dopłaty do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  •  wsparcie dla indywidualnych osób niepełnosprawnych np. staże, szkolenia, kursy.

Pracodawcy prowadzający działalność gospodarczą mogą liczyć na sfinansowanie 75% kosztów związanych z płacą, a pracodawcy nieprowadzący działalności gospodarczej mogą ubiegać się o sfinansowanie aż 100% kosztów związanych z płacą pracownika niepełnosprawnego.