Dyrektywa work-life balance – co oznacza ta mała rewolucja?

 

 

Polskie przepisy dotyczące równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców pracujących zostaną zmodyfikowane. Do początku sierpnia polski ustawodawca ma czas na wdrożenie dyrektywy work-life balance. Projekt najważniejszych zmian będzie obejmował następujące aspekty:

 

1. Urlop rodzicielski zostanie wydłużony

Obecnie urlop rodzicielski wynosi 32/34 tygodnie, długość ta zależy od liczby urodzonych dzieci w trakcie jednego porodu. Wymiar ten ma zostać podniesiony do 41/43 tygodni, ponownie będzie on zależeć od tego, czy był to poród pojedynczy lub mnogi. Dodatkowe 9 tygodni będzie utworzone z przeznaczeniem dla ojców, części tej nie będzie można przenieść na matkę, a niewykorzystany przepadnie. Za czas korzystania z tego typu urlopu, ojcom przysługiwać będzie zasiłek w wysokości 70% wynagrodzenia. Zmianie ulega czas na skorzystanie z tego urlopu – okres ten skrócił się z 24 do 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie powrotu matek na rynek pracy po okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

 

 

 

2. Urlop z powodu siły wyższej

Jest to dodatkowa pula urlopu, która możne zostać wykorzystana z powodu nagłych, nieprzewidzianych okoliczności rodzinnych. Nieobecność może być wykorzystana w przypadku np. choroby czy wypadku. Takie zwolnienie będzie można wykorzystać w wymiarze 16 godzin bądź 2 dni. Urlop ten gwarantuje prawo do uzyskania 50% wynagrodzenia.

 

3. Bezpłatny urlop opiekuńczy

Bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni roboczych ma być dodatkowym rodzajem nieobecności, którego przeznaczeniem ma być sprawowanie osobistej opieki nad członkiem rodziny. Członkowie rodziny, na których przysługuje nieobecność to córka, syn, małżonek, matka i ojciec. Nie będzie możliwe sprawowanie opieki nad innym członkiem rodziny (np. dziadkami czy rodzeństwem), jeśli nie zamieszkują wspólnie z osobą, którą tę opiekę sprawuje.

 

4. Ułatwienie elastycznej organizacji pracy

Zmiana będzie dotyczyć ułatwień w związku z ubieganiem się o pracę zdalną, zmniejszeniem etatu bądź elastycznym rozkładem pracy. Wniosek o tego typu przywileje mogą być spowodowane opieką nad dzieckiem do lat 8 bądź opieką nad osobą wymagającą opieki ze względów medycznych. Gdy pracodawca nie wyrazi zgody lub będzie chciał ją odroczyć, będzie musiał przedstawić uzasadnienie decyzji. Zmiana ta będzie korzystna dla osób, które chcą zostać na rynku pracy, jednak koniecznym jest dostosowanie rozkładów pracy do prywatnych potrzeb.

 

Dyrektywa ta przewiduje wprowadzenie ochrony osób korzystających z nowych uprawnień przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawców. Nowe przepisy mają stanowić ułatwienie dla pracujących rodziców oraz osób, które sprawują opiekę nad osobami potrzebującymi opieki medycznej.