W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 i zagrożeniami z nim związanymi w dniu 2 marca 2020r. rząd wprowadził ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa zawiera między innymi regulację umożliwiającą Pracodawcy polecenie pracownikowi pracy zdalnej oraz zasady rozliczania nieobecności powstałych w skutek epidemii.

 

 

 

Praca zdalna

Zgodnie z art.3 ww. Ustawy, w celu przeciwdziałania COVID-19 , pracodawca może polecić pracownikowi przez czas oznaczony wykonywanie pracy, określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Pracodawca ma możliwość skierowania pracownika do wykonywania pracy z domu w ramach pracy zdalnej na podstawie polecenia służbowego, na mocy jednostronnego oświadczenia pracodawcy.

Nowy raport Polecenie pracy zdalnej znajduje się w kartotece pracownika oraz na listach

Kadry i Płace/Kadry/Pracownicy, Zleceniobiorcy, Wszyscy.

 

 

 

 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Na podstawie art.4 specustawy koronawirusowej, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (nie jest wliczany do limitu 60 dni opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Pracownicy, którzy znajdują się w takiej sytuacji muszą złożyć pracodawcy oświadczenie wg. wzoru opracowanego przez ZUS. Wzór w oprogramowaniu enova365 znajduje się w kartotece pracownika oraz na listach Kadry i płace/Kadry/Pracownicy,Zleceniobiorcy, Wszyscy pod drukarką w folderze Dokumenty/ZUS: Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem - COVID-19.

 

 

 

 

W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki inne dodano nowy limit opieki nad dzieckiem wynikający z zamknięcia placówki ze względu na zagrożenie wynikające z koronawirusa: Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki - koronawirus (dni).

 

Na ten moment według specustawy limit wynosi 14 dni, mając na uwadze prężnie rozwijającą się sytuację oraz zapowiedzi zmian w regulacjach prawnych, okres ten może ulec zmianie.

 

 

 

 

 

Aby odnotować nieobecności pracownika w związku z zamknięciem placówki opiekuńczej ze względu na zagrożenie koronawirusa w programie enova365, należy wprowadzić nieobecności Zwolnienie opieka ZUS z nową przyczyną Zamknięcie placówki opiekuńczej - koronawirus.

 

 

 

 

 

 

Na wypłacie pracownika etatowego opiekującego się dzieckiem z powodu zamknięcia placówki opiekuńczej ze względu na zagrożenie koronawirusa, za czas wprowadzonej nieobecności naliczy się Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

 

 

 

 

Rozliczenie opieki nad dzieckiem w enova365 zostało oprogramowane dla pracowników etatowych, zleceniobiorców oraz członków RSP. Aby rozliczyć nieobecności Zwolnienie opieka (ZUS) z przyczyną Zamknięcie placówki opiekuńczej - koronawirus w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Elementy wynagrodzenia dodano definicje:

  • Dodatkowy zas. opiekuńczy - element rozliczający nieobecność pracowników etatowych,
  • Dodatkowy zas. opiekuńczy /zlec. - element rozliczający nieobecność
  • Dodatkowy zas. opiekuńczy / RSP - element rozliczający członków RSP.

 

 

 

Gdy państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej bądź opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny (nie jest konieczne wydanie elektronicznego zwolnienia lekarskiego).

Decyzję należy przekazać pracodawcy jako płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne (patrz art. 33 ust. 1 w zw.z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z 2019 r. poz. 1239 z późn.zm.).

  • Nieobecność w wyniku decyzji wydanej przez państwowego inspektora sanitarnego traktuje się na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby (patrz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
  • Za okres nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby (art. 92 kodeksu pracy) lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  • W przypadku konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji przez pracownika, obowiązuje również 30 dniowy okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego bądź zasiłku chorobowego.
  • Nieobecność za czas kwarantanny bądź izolacji w przypadku otrzymania decyzji o okresie kwarantanny pracownika, w enova365 w kartotece pracownika należy wprowadzić nieobecność:

 * Zwolnienie chorobowe - za okres kwarantanny bądź izolacji pracownika;

 * Zwolnienie opieka (ZUS) z przyczyną Opieka nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14 -za okres kwarantanny bądź izolacji dziecka pracownika;

  • Rozliczenie nieobecności za czas kwarantanny bądź izolacji

 * Za okres nieobecności w czasie kwarantanny bądź izolacji pracownika naliczy się wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy, bądź okres wyczekiwania w przypadku osób, które nie nabyły jeszcze prawa do wynagrodzenia/zasiłku;

 * Za okres nieobecności w czasie kwarantanny bądź izolacji dziecka pracownika naliczy się zasiłek opiekuńczy (zas. opiekuńczy).

​​​​​​​

Na stronach ZUS zostały udostępnione również informacje o świadczeniach: Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji