Pracodawca planując zakończenie współpracy z pracownikiem powinien mieć na uwadze, że niektóre grupy pracowników podlegają ochronie, zatem pracodawca przed zwolnieniem pracownika powinien zweryfikować, czy dany pracownik nie podlega jakiejś ochronie.

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Ochrona pracowników, których wiek zbliża się do wieku emerytalnego wynosi 4 lata przed osiągnięciem tego wieku. W przypadku kobiet wiek emerytalny wynosi 60 lat, a w przypadku mężczyzn to 65 lat, zatem ochrona zaczyna się odpowiednio w wieku 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn. Ochrona ta dotyczy również pracowników, którzy ze względu na charakter wykonywanej pracy nabywają prawo do obniżonego wieku emerytalnego.

 

Ochrona pracownika w trakcie urlopu

Inną grupą, która podlega ochronie to pracownicy, którzy przebywają na urlopie. Może to być urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, urlop szkoleniowy bądź urlop bezpłatny (ale z wyłączeniem urlopu bezpłatnego, którego celem jest wykonywanie pracy na rzecz innego pracodawcy). Dodatkowo ochronie podlegają również Ci pracownicy, którzy przebywają na innej nieobecności usprawiedliwionej np. sprawują opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny. Wyłączeni z tej ochrony są pracownicy, których pracodawca podczas ich nieobecności ogłosił likwidację bądź upadłość firmy, przeprowadził zwolnienia grupowe (a urlop pracownika trwa dłużej niż 3 miesiące).

Ochrona pracownicy w ciąży

Kobieta, która jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, a która dowiaduje się o stanie ciąży również podlega ochronie. Istotnym jest to jaka umowa wiąże pracodawcę i pracownicę. Jeśli jej umowa będzie zawarta na czas określony bądź na okres próbny dłuższy niż miesiąc i taka umowa miałaby rozwiązać się po trzecim miesiącu ciąży to zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu. Wiek ciąży jest ustalany przez lekarza, a termin trzech miesięcy jest określony jako 3 miesiące księżycowe (wynoszące 28 dni) + 1 dzień. Wyjątkiem od reguły jest zawarta przez pracownicę umowa na zastępstwo, umowa na czas próbny za warta na okres krótszy niż miesiąc, ogłoszenie likwidacji bądź upadłości przez pracodawcę.

Ochrona pracownika w trakcie choroby

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim jest objęty ochroną, pracodawca nie może wypowiedzieć jego umowy. Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownik jest zatrudniony do 6 miesięcy, wtedy pracodawca może rozwiązać jego umowę po 3 miesiącach choroby. Jeśli pracownik korzysta ze zwolnienia lekarskiego w sposób niewłaściwy tzn. w tym czasie wykonuje inną pracę zarobkową bądź wyjechał na urlop, pracodawca ma prawo takiego pracownika zwolnić dyscyplinarnie. Ponadto pracownika nie chronią przepisy jeśli pracodawca ogłasza likwidację bądź upadłość.

Ochrona pracownika w czasie urlopu związanego z rodzicielstwem

Osoby, które podlegają ochronie ze względu na korzystanie z urlopu związanego z rodzicielstwem nie są ograniczone tylko do roli matki i ojca. Ochroną może być objęty również członek rodziny np. matka pracownicy, która również sprawuje opiekę nad dzieckiem. Rodzaje urlopów, podczas których pracownik podlega ochronie to urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski. Podobnie jak w poprzednich przypadkach – ochrona nie będzie działa w chwili ogłoszenia upadłości bądź likwidacji firmy.