Ubiegły rok obfitował w zmiany w sektorze prawa. Wprowadzono przepisy mające na celu uszczelnianie VAT-u, stworzono nowe rozwiązanie związane z długoterminowym oszczędzaniem -Pracownicze Plany Kapitałowe, a także możliwość prowadzenia elektronicznych dokumentacji pracowniczych.

Wraz z Nowym Rokiem w życie wszedł szereg nowych przepisów w prawie.

Jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie i w jaki sposób należy się do nich przygotować?

 


Biała lista podatników VAT wraz z rachunkami bankowymi.

Nowy wykaz podatników został uruchomiony we wrześniu ubiegłego roku, jednak od 1 stycznia 2020 roku obowiązkowe będzie dokonanie zapłaty przelewem na zarejestrowany rachunek w wykazie podatników VAT dla płatności za transakcje powyżej 15 tys. zł bądź równowartości tej kwoty.

Listę podatników VAT można znaleźć >>> WYKAZ PODATNIKÓW VAT

Jeśli podatnik zapłaci należność przelewem na inny rachunek bankowy niż ten w wykazie musi złożyć zawiadomienie ZAW-NR do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie do trzech dni od dnia zlecenia przelewu aby uniknąć sankcji.

Zawiadomienie można złożyć również w wersji elektronicznej. >>> ZAWIADOMIENIE ZAW-NR


Indywidualny rachunek podatkowy.

Nowe uproszczenie stworzone przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową to indywidualny rachunek podatkowy, nazywany również mikrorachunkiem podatkowym. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie miał swój własny i niezmienny rachunek do wpłat podatków PIT, CIT oraz VAT. 

Od 1 stycznia 2020 roku zapłaty tych podatków do urzędu skarbowego będzie można dokonać wyłącznie na indywidualny rachunek. Wszystkie zaległości oraz odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnień będą również wpłacane na mikrorachunek podatkowy. 

Numer indywidualnego rachunku podatkowego można można sprawdzić TUTAJ podając numer PESEL bądź NIP. Użytkownicy enova365 po uzyskaniu numeru mikrorachunku powinni wprowadzić go w konfiguracji programu aby na płatnościach wynikających z deklaracji VAT i CIT oraz PIT-5 i PIT-5L generowanych po 31 grudnia 2019 wskazany był ich indywidualny rachunek podatkowy. 


Złe długi w podatkach PIT i CIT.

Od 1 stycznia 2020 roku zaczęła obowiązywać ustawa, która ma ograniczyć zatory płatnicze. Nowy przepis ma na celu wsparcie podatnika, któremu kontrahenci zalegają z płatnościami przez dłuższy czas. 

Zgodnie z nowymi przepisami wierzyciel będzie mógł pomniejszyć swój przychód - podstawę opodatkowania - o zobowiązanie pieniężne, którego kontrahent nie opłacił w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności powstałego zobowiązania. Niezapłaconą wierzytelność przez dłużnika wierzyciel może odliczyć od przychodu tylko pod warunkiem, że wcześniej zobowiązanie te było do przychodu wliczone. 

Wierzyciel może dokonać wyboru kiedy skorzysta z ulgi za złe długi, czy na etapie obliczania zaliczki począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności, bądź w zeznaniu podatkowym za dany rok. Dłużnik musi dokonać korekty podstawy opodatkowania z tytułu przeterminowania płatności podczas obliczania zaliczki podatku. 

 

Newralgicznymi rozwiązaniami ustawy ograniczającej zatory pieniężne są:

 • skrócenie terminu zapłaty do maksymalnie 30 dni od dostarczenia faktury w transakcjach handlowych, w których podmiot publiczny jest dłużnikiem wyjątkiem są podmioty lecznicze)
 • skrócenie terminu zapłaty do maksymalnie 60 dni w transakcjach, gdzie wierzycielem jest mikro, mały lub średni przedsiębiorca, a dłużnikiem jest duży przedsiębiorca
 • podatnicy, których dochód roczny przekracza 50 mln euro będą zobowiązani do przekazywania corocznych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty
 • kary pieniężne dla firm, które nadmiernie opóźniają regulowanie swoich zobowiązań 
 • wzrost o 2 punkty procentowe (do poziomu 11,5%) odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach.

Deklaracja PIT, e-deklaracja

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą nowe wzory deklaracji PIT oraz oświadczeń PIT dla przychodów osiąganych w latach 2019 oraz 2020. 

 

Deklaracje, które podlegają zmianie: 

 • PIT-11, PIT-4R, PIT 8 AR, PIT-8C, PIT-R, IFT–1/IFT–1R .

Oświadczenia, które podlegają zmianie: 

 • PIT–2, PIT–2A, PIT–3.

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego (17% / 32%)

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą nowe przepisy związane ze sposobem obliczania zaliczki na poczet podatku dochodowego po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego w trakcie miesiąca. 

Od nowego roku zaliczkę na podatek dochodowy według drugiego progu będziemy obliczać już w trakcie miesiąca, w którym dochody podatnika uzyskane od początku roku doszły do momentu przekroczenia progu podatkowego. 

 


Aktualizacja wskaźników kadrowo-płacowych 

Co roku dochodzi do zmian wskaźników kadrowo-płacowych, m.in. minimalna płaca, kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek, współczynnik do ekwiwalentu, minimalna podstawa składek dla prowadzących działalność gospodarczą. 

Wysokości nowych wskaźników:

 • minimalne wynagrodzenie pracownika - 2 600,00 zł 
 • minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenie lub o świadczenie usług - 17,00 zł
 • średnia miesięczna norma czasu pracy służąca do wyliczenia ekwiwalentu za czas niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego - 21,08
 • kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 wynosi 156 810 zł
 • kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w roku 2020 wynosi 5227 zł.