Deklaracja PIT-11

 

Numeracja deklaracji PIT-11 za dany rok podatkowy

 

Na deklaracji PIT-11(25) wchodzącej w życie od 1 stycznia 2020 roku wprowadzono nowe pole Numer informacji. W sytuacji, w której dla danego pracownika będzie przesyłana więcej niż jedna deklaracja za jeden rok podatkowy - niebędąca korektą poprzedniej - informacja przybierze kolejny numer i nie będzie uwzględniać kwot z poprzedniej deklaracji (zostanie naliczona różnicowo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład: Pracownik był zatrudniony w 2019 roku kilka miesięcy, np. styczeń-marzec i za ten okres otrzymał deklarację PIT-11, w przypadku ponownego zatrudnienia w 2019 roku należy wystawić kolejną deklarację PIT-11 już z numerem 2 , w której ujęte zostaną tylko przychody, których nie wykazano na poprzedniej deklaracji. W takiej sytuacji jeśli pracownik był zatrudniony ponownie od lipca do końca roku to na formularzu PIT-11 po wybraniu Przelicz zostanie wyliczony kolejny numer informacji - 2 - za ten okres, a przychody będą wykazane z pominięciem tych z pierwszej deklaracji.

 

 

W enova365 na formularzu deklaracji PIT-11(25) wprowadzono nowe pola w celu określenia numeru deklaracji:

 • Numer informacji
 • Okres.

 

 

Włączenie części przychodów do Innych źródeł

 

Zaktualizowano nazwy pozycji PIT, a także zmieniono sposób wykazywania przychodów na PIT-11 włączonych do Innych źródeł. 

Niektóre przychody wskazywane na deklaracji PIT-11 w wersji 24 w osobnych pozycjach w aktualnej deklaracji PIT-11(25) zostały włączone do pozycji Inne źródła. W programie enova365 zaktualizowane zostało wykazywanie powyższych przychodów w odpowiedniej pozycji PIT-11, tak więc użytkownik programu pa aktualizacji do najnowszej wersji nie musi wykonywać dodatkowych czynności.

—————————UWAGA——————————

"Należy zwrócić uwagę na wykazywanie zaliczki podatku, w przypadku gdy pracownik otrzymał zarówno przychody ze stosunku pracy oraz zasiłek w firmach,które wypłacają zaliczki.W takiej sytuacji łączna kwota zaliczki podatku zostanie wykazana jeden raz w wierszu 8 części E deklaracji PIT-11(25) w polu 68. Jeżeli pracownik będzie miał wykazane przychody w wierszu 1 i nie będzie miał zasiłków, to zarówno przychód ze stosunku pracy jak i zaliczka podatku będą wykazane w wierszu 1.

Jeżeli pracownik otrzyma przychody ze stosunku pracy oraz zasiłek, to przychód ze stosunku pracy zostanie wykazany w wierszu 1,kwota zasiłku w wierszu 8, natomiast łączna kwota zaliczki podatku zostanie wykazana w wierszu 8. Podobnie w przypadku,gdy pracownik do 26 roku życia otrzyma przychody ze stosunku pracy wykazywane w wierszu 2 oraz zasiłek, to przychód ze stosunku pracy do 26 roku życia zostanie wykazany w wierszu 2,kwota zasiłku w wierszu 8, natomiast łączna kwota zaliczki podatku zostanie wykazana w wierszu 8. Nie dotyczy to firm,które nie są płatnikami zasiłków. Jeżeli firma nie liczy zasiłków, to zaliczkę od przychodów ze stosunku wykazuje w tym wierszu co przychód, nawet dla pracowników którzy przebywali na zasiłku."

 

 

Rozróżnienie przychodów osób do 26 roku życia

 

Wykaz przychodów pracowników oraz zleceniobiorców do 26 roku życia rozdzielono od wykazywania przychodów pozostałych osób. 

Na deklaracji PIT-11 w wersji 25 przychody z tytułu umowy o pracę należy wykazać z rozdzieleniem go na przychód uzyskany od dnia 1.08.2019 do dnia ukończenia 26 roku życia w części opodatkowanej - ponad limit zwolnienia z podatku - w pozycji 2E oraz na pozostały przychód w pozycji 1E. Jednakowo wykazać należy przychody z tytułu umowy zlecenia, w pozycji 6E przychody z umowy zlecenia uzyskane od dnia 1.08.2019 do dnia ukończenia 26 roku życia w części opodatkowanej - ponad limit zwolnienia z podatku - a pozostałe przychody opodatkowane z umów zlecenia w pozycji 5E.

 

 

 

Nowa pozycja PIT dla umów zlecenia

 

Poprzez rozdzielenie wykazywania przychodów z umowy zlecenia od przychodów uzyskanych z pozostałych umów cywilnoprawnych tj. umowa o dzieło w deklaracji PIT-11 dodano nową pozycję PIT.

Nowa pozycja PIT: PIT-11 5/PIT-4R 3. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa wart. 13 pkt 8 ustawy:

Na definicji standardowego elementu wynagrodzenia "PIT-11.5.Umowa zlecenia (20% k.u.)"zmieniono pozycję PIT na: PIT-11 5/PIT-4R 3. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy,zarówno na nowych bazach jak i konwertowanych.

————————————————UWAGA———————————————————

"Na umowach zlecenia definiowanych przez użytkownika,które na definicji na zakładce"Deklaracje(cd)" w polu "Umowa ubezpieczona jak" miały ustawioną opcję"Umowa zlecenia" zostanie ustawiona nowa pozycja PIT. Po konwersji bazy danych do nowej wersji programu, należy zweryfikować pozycję PIT na definicji elementów rozliczających umowy zlecenia, które były definiowane przez użytkownika programu enova365."

 

 

Zmiany w wykazywaniu składek

 

 

Składki społeczne oraz zdrowotne w deklaracji PIT-11 trzeba wykazać również w podziale na:

 • składki od przychodów uzyskanych od 1.08.2019 do ukończenia 26 roku życia w części opodatkowanej
 • składki od przychodów uzyskanych od 1.08.2019 do ukończenia 26 roku życia w części zwolnionej z podatku
 • składki od pozostałych przychodów.

 

 

 

 

 

 

Korekta ujemnych składek społecznych pomniejszających podstawę opodatkowania

 

 

Jeśli na deklaracji PIT dla osób do 26 roku życia wystąpią ujemne składki społeczne konieczne jest weryfikacja naliczonych wypłat. Jeśli na wypłacie uwzględnionej w danej deklaracji PIT-11 ukazały się ujemne składki, które pomniejszają podstawę opodatkowania [zakładka Podatki na formularzu wypłaty pole o nazwie "Suma składek na ubezpieczenia społeczne (pomn.podst.opodatkowania)"] konieczne jest naliczenie korekty wypłaty. W takim przypadku dodajemy pracownikowi dodatek "Korekta składek ZUS" za miesiąc, którego dotyczy wypłata, po czym naliczamy wpłatę z identycznymi parametrami jakie miała pierwotna wypłata. Wypłata powinna wyjść na zero do wypłaty, natomiast z przeliczonym polem"Suma składek na ubezpieczenia społeczne (pomn.podst.opodatkowania)". 

 

 

 

 

 

Przykład: Korekta wypłaty, na której dla osoby do 26 roku życia naliczyły się ujemne składki pomniejszające podstawę opodatkowania Pracownik miał naliczoną wypłatę za miesiąc listopad 2019 z wynagrodzeniem zasadniczym 5000,00 zł oraz Premią na 500,00 zł. Po wypłacie została wprowadzona nieobecność"Urlop wypoczynkowy" na okres 4...12.11.2019. następnie na wypłacie za miesiąc grudzień 2019 naliczanej z opcją miesięcy wstecz zostały naliczone niepoprawnie składki społeczne pomniejszające podstawę opodatkowania (na formularzu wypłaty na zakładce Podatki.

 

 

 

 

Korekta ujemnych składek pomniejszających podstawę opodatkowania:

 • w kartotece pracownika wchodzimy w zakładkę Etat/Dodatki, po czym dodajemy dodatek "Korekta składek ZUS" na okres , którego dotyczy korekta (w przykładzie listopad 2019)
 • naliczamy wypłatę z takimi samymi parametrami jak wypłata z ujemnymi składkami (w przykładzie wypłata za grudzień 2019 na koniec grudnia z opcją miesięcy wstecz 1)
 • na wypłacie winien naliczyć się wyłącznie dodatek "Korekta składek ZUS", wypłata powinna być na kwotę zero do wypłaty, skorygować powinno się tylko pole na zakładce Podatki: "Suma składek na ubezpieczenia społeczne (pomn.podst.opodatkowania)", na taką kwotę jak na korygowanej wypłacie tylko w dodatniej wartości.

 

 

 

 

 

—————————UWAGA——————————

W przypadku, gdy na korekcie pojawi się kwota do wypłaty lub przeliczą się inne wartości oprócz "sumy składek pomniejszających podstawę opodatkowania" jest konieczność analizy wypłaty, np. pod kątem innych korekt.

 

 

 

 

 

 

 

Po naliczeniu korekty wypłaty konieczne jest przeliczenie deklaracji PIT-11 bądź naliczenie jej ponownie.

 

 

 

 

 

Wykazywanie przychodu osób do 26 roku życia zwolnionych z podatku

 

 

 

 

Na deklaracji PIT-11 w części G należy wskazać przychody zwolnione z podatku uzyskane po 1.08.2019 przez osoby do 26 roku życia, z rozbiciem na etat i zlecenie. 

 

 

 

 

 

Zestawienie PIT-11

 

 

Raport Zestawienie PIT-11 został dostosowany do zmian w wykazywaniu przychodów na deklaracji PIT-11. Raport można wykonać klikając w ikonę drukarki z listy: 

Kadry i płace/Kadry/Pracownicy,Zleceniobiorcy,Wszyscy.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe pola na listach wypłat wyliczające wartości pobierane do deklaracji PIT-11

Na listach wypłat utworzono dodatkowe pola prezentujące wartości ułatwiające weryfikację zgodności kwot z wypłat z kwotami wykazanymi na deklaracji PIT-11, z rozdzieleniem przychodów osób do 26 roku życia od pozostałych. Dodatkowe listy można wyświetlić poprzez organizatora list.

Dodatkowe pola:

 • KosztyZUS26
 • KosztyZdrow26
 • Przychód_Bez26 - przychód bez przychodu osób do 26 roku życia
 • Przychód_26 - przychód osób do 26 roku życia otrzymany po 1 sierpnia 2019
 • Przychod_26 - przychód osób do 26 roku życia zwolniony z podatku otrzymany po 1 sierpnia 2019
 • Przychód_50_Bez26
 • Przychód_50_26
 • Dochód_26
 • Dochód_Bez26
 • Zaliczka_Bez26
 • Zaliczka_26
 • ZUS_Bez26
 • ZUS_26
 • ZdrowDoOdliczenia_Bez26
 • ZdrowDoOdliczenia_26

 

Bilans otwarcia do deklaracji PIT-11

 

 

Zaktualizowany został Bilans otwarcia do deklaracji PIT-11(25).

W sytuacji braku w programie naliczonych bądź zmigrowanych wypłat za część miesięcy w danym roku podatkowym mamy możliwość uzupełnienia Bilansu otwarcia do deklaracji PIT-11. Uzupełnione kwoty w bilansie otwarcia zostaną zsumowane z kwotami z naliczonych wypłat i przeniesione na deklarację PIT-11. 

 

 • Na zakładce Ogólne mamy możliwość uzupełnienia przychodów wykazywanych w części E na PIT-11, również osób do 26 roku życia.

 

 

 

 

 • Na zakładce E(cd),G mamy możliwość uzupełnienia informacji o składkach społecznych i zdrowotnych, z rozdzieleniem składek od przychodów osób do 26 roku życia od pozostałych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w deklaracjach PIT-4R, PIT-8AR

Rodzaj korekty - nowy parametr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe zmiany w deklaracjach PIT

 • brak wykazywania numeru REGON
 • brak wykazywania pola Poczta
 • ulepszono dodawanie dużej liczby deklaracji PIT-11 do zbiorczej deklaracji PIT-11Z (powyżej 100 deklaracji)
 • dopasowano wysyłkę eDeklaracji do nowych wzorów opublikowanych przez Ministerstwo Finansów